Förskoleklass

Inför hösten 2021

Nedan finner du information inför skolstarten i augusti 2021. Mer information finns också på hemsidan under respektive flik/verksamhet. 

Information nedan gäller Förskoleklass: För mer information om respektive verksamhet se mer under respektive flik på hemsidan. 

Blanketter:
Vid skolstart kommer ni få hem flera blanketter som rör verksamheten. För att planera verksamheten ber vi er fylla i nedan blanketter och lämna till skolan senast 15 maj 2021.

Blanketter skola
Samtycke foto/film
Samtycke resor
Låneavtal
Ordningsregler
Förväntansdokument

Blanketter elevhälsan
Begäran journal F-klass
Egenvård
Specialkost

Blanketter fritidshem
Ansökan fritidshem
Ansökan om delad faktura för fritidshem
Anmälan fritidsplus
Anmälan inkomstuppgift
Förändrad inkomstuppgift

Möjlighet att besöka skolan innan skolstart:
I nuläget kan vi på grund av pandemin inte välkomna er till ett besök på skolan. Läget kan dock förändras och vi hoppas på förändrade förutsättningar. Vi kommer att uppdatera er kring möjligheterna under våren.

Skoltider:
Skolan börjar kl. 8.15 för samtliga barn och elever på F-5. Före skoltid ansvarar skolan inte för barnen, undantaget barn med morgonfritids. 

Schoolsoft:
Schoolsoft är vår interna informationskanal. Vårdnadshavare får inloggning av skolan till denna plattform via brev under sommaren. I brevet kommer mer information om schoolsoft. 

Du förväntas vara gå in på Schoolsoft minst varje vecka för att hålla dig uppdaterad kring skolans information, veckobrev, frånvaroanmälan etc. Länk till plattformen finns på hemsidan. 

Klasslistor och klassindelningar:
Klasslistaförl förskoleklass kommer skickas ut via e-post. 

Se information under om verksamheten på hemsidan under flik Förskoleklass.

Fritidshemmen:
Våra fritidshem Upptäckarna (F), Äventyret (åk1) och Spanarna (åk 2-5) håller öppet 6.30-18.00. Fritids öppnar och stänger i Villan. 

På fritids serveras frukost 7.30-8.00 och om ditt barn ska äta frukost vill vi gärna att det är på plats senast 7.20 då vi ska gå till Hertigen. De barn som inte äter frukost stannar i Villan med personal. Mellanmål serveras olika tider mellan kl. 13.45-14.30 för de olika fritidshemmen.

På Vesterhavsskolan håller vi öppet på fritids på studiedagar. Fritidshemmen är stängda fyra veckor på sommaren. 

OBS! Ni behöver säga upp er kommunala barnomsorg (förskoleplats/fritidsplats) senast 60 dagar före start här på Vesterhavet. Detta för att slippa dubbla barnomsorgsavgifter. 

Läs mer om fritidshemmen

Frukt:
Serveras gratis i skolan varje dag.

Restaurangen:
I restaurangen äter vi frukost, lunch och mellanmål. Under luncherna har vi bestämda sittplatser. Specialkost ansöks via skolsköterska. 

Restaurangen arbetar efter råden från livsmedelsverket att servera bra måltider i skolan. I de nya råden “Bra måltider i skolan” kan man utläsa att möjligheten att äta en god och trevlig lunch är viktig för såväl kropp och knopp som för själen. Detta ger alla, oavsett bakgrund, möjligheter till bra matvanor och rätt förutsättning att klara av skolan. Att satsa på skollunchen är att satsa på trivsel, kunskap, jämlik hälsa och en hållbar framtid. 

På skolans meny ser du alltid dagens vegetariska och fisk minst en gång i veckan. Vatten och mjölk finns som måltidsdryck och varje dag serveras en dignande salladsbuffé. Vi erbjuder inte vegansk kost. 

Hämtning och lämning:
Du är välkommen att hämta och lämna ditt barn i verksamheten. Håll gärna samtalen med personal korta då de i första hand ska ha tid till barnen. Önskar du längre samtal går det fint att boka. 

Inga bilar körs över bron, utan du parkerar på avsedda platser. Notera särskilt att utrymme behöver lämnas vid bron för att utryckningsfordon ska kunna ta sig fram. Vid baksidan av Arenan och vid Tennishallen finns flera parkeringsplatser. Till skolan kör du lämpligen in mittemot Skogskyrkogården och kör ut vid höghuset. På så vis minskar trängseln av bilar. 

Frånvarorapportering:
Frånvaro anmäls via Schoolsoft före kl. 8.00 på morgonen. Skriv i kommentarsfältet vad frånvaron beror på.

Veckobrev:
Varje vecka läggs det upp ett veckobrev på Schoolsoft med kortare information om veckan som gått samt information om kommande period. 

Digitala verktyg:
På Vesterhavsskolan finns digitala verktyg tillgängliga för alla elever. Här använder vi dock digitala verktyg restriktivt och enbart när dessa kan hjälpa till att förstärka pedagogiska processer för ökad måluppfyllelse för eleverna. Vi använder istället oftast andra läromedel i vår undervisning, såsom böcker eller annat liknande material. Det är alltid lärarna som beslutar när och hur digitala verktyg ska användas i undervisningen. När eleverna arbetar med digitala verktyg använder de Ipads. 

Det är också mot bakgrund av ovan som vi vill möjliggöra tid utan mobiltelefoner, och ber er respektera att telefonerna antingen stannar hemma för de yngre barnen, åk F-3.

Uppföljning:
Löpande följer vi upp elevernas lärande och progression. Varje termin har mentorerna utvecklingssamtal med barn/elev och vårdnadshavare. Vid samtalet på hösten ligger fokus på barnets/elevens trivsel och upplevelse i skolan, samt uppföljning av förra samtalet. På vårens samtal pratar vi mer om kunskapsuppföljning och skolarbetet. 

Vi följer upp att alla våra verksamheter lever upp till de grundläggande krav som står i gällande styrdokument. Vi följer upp verksamheternas måluppfyllelse utifrån tre övergripande kvalitetsaspekter:
-Funktionell kvalitet – i vilken mån nås de nationella målen för utbildningen?
-Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra elever och föräldrar med utbildningen?
-Ändamålsenlig kvalitet – hur går det får våra elever sedan de lämnat utbildningen?

Skolskjuts:
Hemkommunen är inte skyldig att sörja för skolskjuts om elever väljer att gå i en annan grundskola än den som kommunen annars skulle ha placerat eleven i. Falkenbergs kommun har dock policyn att tilldela elever busskort, i de fall eleven ändå skulle fått ett sådant om den valt att gå på den skola kommunen valt för eleven.

Vesterhavsskolan erbjuder sig att betala halva kostnaden under terminstid för kortet “period ungdom” som i nuläget kostar 365kr/månad och som gäller dagar/kvällar/helger/lov. Detta gäller alltså för de elever som har nedan avstånd till vår skola och som kommunen inte betalar för.
2km F-klass

Vesterhavsskolan har ansvaret för eleverna när eleverna är i skolan, under schemalagd skoltid eller på fritidshemmet. När det gäller transport till och från skolan är det alltid vårdnadshavarna som ansvarar för sina barn.

Kalendarium:
Ht 2021:
Skolan startar: 19 augusti
Studiedagar: 30 september, 19 november
Höstlov: vecka 44
Skolavslutning: kvällstid 21 december
Vt 2022:
Skolan startar: 12 januari
Sportlov: vecka 8
Studiedagar: 27 april
Påsklov: vecka 15
Lovdag: 27 maj
Skolavslutning: kvällstid 13 juni

Första skoldagen:
Första skoldag är 19 augusti. All information inför dagen kommer att
läggas ut några veckor innan skolstart på Schoolsoft.

Kontaktvägar:
-Generell information läggs ut på Schoolsoft.
-Epost används för kontakt med enskild personal.
-Telefonnummer: 0346-122 20, samt fritids se hemsidan. 

Förskoleklass

Jag vill investera i mig själv. Jag inspirerar andra.
Tillsammans utmanar vi framtiden.

Vesterhavsskolans grundidé är progressionsinriktad undervisning som tillgodoser varje elev utifrån dess behov och kunskapsnivå.

För goda studieresultat prioriteras och värdesätts arbetsro och eleverna skolas in i Vesterhavsandan som bygger på ansvar, trygghet och kunskap.

Tillsammans skapar alla på skolan en miljö där alla kan trivas, få vara sig själva och utvecklas såväl kunskapsmässigt som socialt.

 

Förskoleklassen är ett första steg in i skolans värld. Därför står trygghet, trivsel och det sociala samspelet i centrum. Vi väcker nyfikenhet och intresse för lärandet kring siffror och bokstäver. Utifrån Skolverkets kartläggning planerar och genomför vi undervisningen på ett lekfullt sätt. Vi använder oss av vår fantastiska närmiljö vilket gör att utomhuspedagogik ligger nära till hands. 

Våra barn i förskoleklassen kommer från många olika förskolor. Det betyder att vi och barnen mår väl av att få mer tid att forma oss ihop innan vi skapar klasslistor som ska vara fasta, och svåra att justera. Vi vill få större inblick i hur barnen interagerar med varandra, hur de arbetar med varandra etc.

Planeringen är att samtliga förskoleklassbarn (max 44 barn) finns på samma lista men delas givetvis i mindre grupper om ca 6-8 barn (sk. basgrupper). Grupperna kommer samverka med varandra med hänsyn till vilka aktiviteter vi gör. Vid vissa aktiviteter lämpar det sig att vara fler barn, exempelvis tre basgrupper ihop, och vid vissa aktiviteter lämpar det sig att vara färre barn, exempelvis en till två basgrupper ihop. Samverkan mellan basgrupperna kommer inte vara slumpvisa utan med noggrann planering och kontinuitet – men samtidigt med möjligheten att ändra för att få arbeta med fler kamrater. Två förskollärare och två fritidspedagoger arbetar med barnen och fördelar sig beroende på aktivitet. Samma personer är med barnen också på morgonfritids och eftermiddagsfritids. 

När vi ser hur barnen interagerar och arbetar kommer klassindelningen få växa fram och vara klar inför åk 1. Syftet är alltså att skapa trygga grupper och god studiero och att barnen får växa in i vår miljö med nya kamrater. Klassindelningen görs utifrån perspektiven att skapa bra lärandeklimat och god studiero – samt fin kamratskap.