Närvaro och frånvaro i skolan

Hög närvaro i skolan är ett friskhetstecken och en mycket god förutsättning för bra resultat!

Främjande och förebyggande arbete:
Vesterhavsskolan arbetar med främjande och förebyggande insatser för god närvaro, samt åtgärdande arbete vid hög frånvaro. Främjande och förebyggande insatser är exempelvis att vi arbetar medvetet med att bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare. Vi satsar på god arbetsmiljö på lektionerna och under raster. Lärarna har tydliga uppdrag att hålla god arbetsro och utanför klassrummen arbetar exempelvis elevhälsa med elevsamordnare på högstadiet och på låg- och mellanstadiet finns även fritidspedagoger med på raster och driver en tydlig rastpedagogik. Undervisande personal och stödfunktioner följer regelbundet upp elevernas lärande, trivsel och mående och arbetar för att fånga upp eventuella avvikelser tidigt.

Uppdraget enligt skollagen:
I skollagen regleras skolans uppdrag kring uppföljning av närvaron samt hur frånvaro ska utredas.

 • Omfattande frånvaro är en varningssignal om att en elev riskerar att inte klara av sin utbildning. Det är viktigt att utreda orsaker till frånvaro så att eleven kan få det stöd som behövs för att uppnå målen med utbildningen.
 • Om en omyndig elev inte kommer till skolan och inte har något giltigt skäl för det ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare får information om det samma dag. Rektorn har en skyldighet att utreda upprepad och längre frånvaro, såväl giltig som ogiltig.
 • I Sverige har vi skolplikt. Skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år och upphör vid vårterminens slut det tionde året efter det att eleven har börjat fullgöra skolplikten.
 • En elev i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan kan få vara ledig en kortare period för enskilda angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Med kortare ledighet avses totalt högst tio skoldagar per läsår. Om det finns synnerliga skäl kan en elev få vara ledig längre tid, men den möjligheten ska användas restriktivt. För att ansöka om ledighet använd anvisad blankett.

Vesterhavsskolans närvarouppföljning:
På Vesterhavsskolan arbetar vi utifrån följande rutiner för att följa upp närvaron:

 1. Elevens vårdnadshavare anmäler frånvaro via SchoolSoft.
 2. Varje dag följs elevens närvaro upp av skolans personal och registreras i schoolsoft. Vårdnadshavare informeras via schoolsoft om närvaro, frånvaro eller sen ankomst.
 3. På låg- och mellanstadiet kontaktas vårdnadshavare strax efter skoldagens start om elev inte kommit till skolan och frånvaroanmälan inte är gjord.
 4. Varje månad följs elevens närvaro upp av elevhälsan. I de fall skolan noterar upprepad hög frånvaro tar elevhälsan en kontakt med elev och vårdnadshavare.

Åtgärdande arbete:
I de fall eleven har upprepad hög frånvaro arbetar skolan utifrån följande plan:

 1. Varje månad följs elevens närvaro upp av elevhälsan. I de fall skolan noterar upprepad hög frånvaro tar elevhälsan en kontakt med elev och vårdnadshavare. (se ovan)
 2. Elevhälsa och mentor stämmer av eventuellt kända orsaker till elevens frånvaron.
 3. Elev och eventuellt vårdnadshavare (beroende på elevens ålder) kallas till samtal med någon i elevhälsan kring orsaker till frånvaron samt tar fram förslag på hur dessa ska åtgärdas. En handlingsplan upprättas och uppföljning planeras och genomförs.
 4. Kvarstår frånvaron och handlingsplaner inte ger resultat görs en skolpliktsanmälan till hemkommun samt eventuellt en orosanmälan till Socialtjänsten.
 5. Skolan fortsätter arbetet tillsammans med elev och vårdnadshavare kring åtgärder för att öka skolnärvaron.

Ansökan ledighet

Om du vill ansöka om ledighet för ditt barn gör du detta på Schoolsoft.
Du hittar formuläret under rubriken närvaro.