Förskoleklass

Jag vill investera i mig själv. Jag inspirerar andra.
Tillsammans utmanar vi framtiden.

Vesterhavsskolans grundidé är progressionsinriktad undervisning som tillgodoser varje elev utifrån dess behov och kunskapsnivå.

För goda studieresultat prioriteras och värdesätts arbetsro och eleverna skolas in i Vesterhavsandan som bygger på ansvar, trygghet och kunskap.

Tillsammans skapar alla på skolan en miljö där alla kan trivas, få vara sig själva och utvecklas såväl kunskapsmässigt som socialt.

Förskoleklassen är ett första steg in i skolans värld. Därför står trygghet, trivsel och det sociala samspelet i centrum. Vi väcker nyfikenhet och intresse för lärandet kring siffror och bokstäver. Utifrån Skolverkets kartläggning planerar och genomför vi undervisningen på ett lekfullt sätt. Vi använder oss av vår fantastiska närmiljö vilket gör att utomhuspedagogik ligger nära till hands.

Våra barn i förskoleklassen kommer från många olika förskolor. Det betyder att vi och barnen mår väl av att få mer tid att forma oss ihop innan vi skapar klasslistor som ska vara fasta, och svåra att justera. Vi vill få större inblick i hur barnen interagerar med varandra, hur de arbetar med varandra etc.

Planeringen är att samtliga förskoleklassbarn (max 44 barn) finns på samma lista men delas givetvis i tre grupper om 14-15  barn (sk. basgrupper) under höstterminen för att till vårterminen delas upp i två klasser. Grupperna kommer samverka med varandra med hänsyn till vilka aktiviteter vi gör. Vid vissa aktiviteter lämpar det sig att vara fler barn, exempelvis tre basgrupper ihop, och vid vissa aktiviteter lämpar det sig att vara färre barn, exempelvis en till två basgrupper ihop. Samverkan mellan basgrupperna kommer inte vara slumpvisa utan med noggrann planering och kontinuitet – men samtidigt med möjligheten att ändra för att få arbeta med fler kamrater. Förskollärare och fritidspedagoger arbetar med barnen och fördelar sig beroende på aktivitet. Samma personer är med barnen också på morgonfritids och eftermiddagsfritids.

När vi ser hur barnen interagerar och arbetar kommer klassindelningen få växa fram och vara klar inför åk 1. Syftet är alltså att skapa trygga grupper och god studiero och att barnen får växa in i vår miljö med nya kamrater. Klassindelningen görs utifrån perspektiven att skapa bra lärandeklimat och god studiero – samt fin kamratskap.