Klagomål

Klagomålshantering

På Vesterhavsskolan är du välkommen att lämna klagomål och synpunkter.

Det finns tre nivåer för klagomålshanteringen på skolan.
Klasslärare/Mentor – Rektor – Huvudman.

I första hand ska elev eller vårdnadshavare lämna sitt klagomål till ansvarig klasslärare/mentor som utreder och åtgärdar samt kommunicerar till elev och vårdnadshavare.

Om elev eller vårdnadshavare inte är nöjda med hur klagomålet hanterats eller med de åtgärder som genomförts kan överklagan föras vidare till rektor. Rektor utreder och beslutar om ytterligare insatser behöver göras för att komma till rätta med det som klagomålet gäller.

I det fall klagomålet rör skolans medarbetare ska ärendet direkt till rektor som inleder en utredning, beslutar och kommunicerar med berörda.

Rektor ansvarar för att klagomål, utredning och gjorda åtgärder dokumenteras och sparas på ett lämpligt sätt.

Om bristerna är allvarliga, ligger utanför rektors mandat att besluta kring eller om klaganden inte upplever sig ha fått hjälp i den utsträckning man har rätt till, kommer elev/vårdnadshavare uppmanas att kontakta huvudmannen. Huvudmannen kommer då att utreda och följa upp om det förekommer brister i skolans verksamhet och besluta om eventuella ytterliga åtgärder.

Den som lämnar klagomål till skolan bör göra det skriftligt. Klagomål till huvudmannen ska alltid ske skriftligt.

Länk till klagomålsformulär

Visselblåsarpolicy

Varför visselblåsa?
På Vesterhavsskolan är du välkommen att lämna klagomål och synpunkter.

Det finns tre nivåer för klagomålshanteringen på skolan.
Klasslärare/Mentor – Rektor – Huvudman.

Varför visselblåsa?
På Vesterhavet AB strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här.

Vem kan rapportera?
Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Vesterhavet AB. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

Vad kan rapporteras?
Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?
Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras initialt av Advokatfirman Lindahl för att garantera oberoende hantering av ärenden varpå interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet.

Flödesschema över hur ett ärende kan behandlas:

Har du fler frågor?
Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs gärna nedanstående dokument:

Vesterhavsskolans Visselblåsarpolicy