Klagomål

Klagomålshantering

På Vesterhavsskolan är du välkommen att lämna klagomål och synpunkter.

Det finns tre nivåer för klagomålshanteringen på skolan.
Klasslärare/Mentor – Rektor – Huvudman.

I första hand ska elev eller vårdnadshavare lämna sitt klagomål till ansvarig klasslärare/mentor som utreder och åtgärdar samt kommunicerar till elev och vårdnadshavare.

Om elev eller vårdnadshavare inte är nöjda med hur klagomålet hanterats eller med de åtgärder som genomförts kan överklagan föras vidare till rektor. Rektor utreder och beslutar om ytterligare insatser behöver göras för att komma till rätta med det som klagomålet gäller.

I det fall klagomålet rör skolans medarbetare ska ärendet direkt till rektor som inleder en utredning, beslutar och kommunicerar med berörda.

Rektor ansvarar för att klagomål, utredning och gjorda åtgärder dokumenteras och sparas på ett lämpligt sätt.

Om bristerna är allvarliga, ligger utanför rektors mandat att besluta kring eller om klaganden inte upplever sig ha fått hjälp i den utsträckning man har rätt till, kommer elev/vårdnadshavare uppmanas att kontakta huvudmannen. Huvudmannen kommer då att utreda och följa upp om det förekommer brister i skolans verksamhet och besluta om eventuella ytterliga åtgärder.

Den som lämnar klagomål till skolan bör göra det skriftligt. Klagomål till huvudmannen ska alltid ske skriftligt.

Länk till klagomålsformulär